+

Индија - Британија > Бомбај (1791 - 1831)

Kомплет ковнице
×
Година¼p½p1pi1p1½p2p¼A4p½A1/16Rp⅛Rp⅕Rp¼Rp½Rp1Rp1MГодина
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Rp - ١٢٥٢١٢٥٢
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Rp - ١٢٥١١٢٥١
 -  -  -  -  -  -  -  - ½A/L
½A/M
½A/S
 -  -  -  -  - 1Rp - ١٢٥٠١٢٥٠
 -  - 1pi/H
1pi/LB
1pi/LL
1pi/LS
 -  -  - ¼A/L
¼A/S_١٢۴٧
¼A/S_١٢۴۹
 -  -  - ⅛Rp -  - ½Rp1Rp - ١٢۴۹١٢۴۹
 -  -  -  -  -  - ¼A -  -  -  -  -  -  -  -  - 1832
 -  - 1pi -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1831
 -  - 1pi -  -  - ¼A -  -  -  -  -  -  -  -  - 1830
 - ½p - 1p - 2p -  -  -  -  -  -  - ½Rp1Rp - ١٢٤٤١٢٤٤
 -  -  - 1p - 2p -  -  -  -  -  -  - ½Rp1Rp - ١٢٤٣١٢٤٣
 - ½p - 1p - 2p -  -  -  -  -  -  - ½Rp1Rp - ١٢٤٢١٢٤٢
¼p½p - 1p - 2p -  -  -  -  -  -  -  - 1Rp - ١٢٤١١٢٤١
¼p½p - 1p - 2p -  -  -  - ⅛Rp - ¼Rp½Rp1Rp1M1825
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ½Rp1Rp - ١٢٣٩١٢٣٩
¼p½p - 1p/P
1p/VEIC
 -  -  -  - ½A -  -  -  -  - 1Rp - ١٢٣٧١٢٣٧
 - ½p - 1p/P
1p/VEIC
 -  -  -  - ½A -  -  -  -  - 1Rp - ١٢٣٥١٢٣٥
 - ½p - 1p/P
1p/VEIC
 - 2p -  -  - 1/16Rp⅛Rp - ¼Rp - 1Rp - ١٢٣٤١٢٣٤
 - ½p - 1p/P
1p/VEIC
 - 2p -  -  -  -  -  -  - ½Rp1Rp - ١٢٣٣١٢٣٣
¼p½p - 1p - 2p - 4p -  -  -  -  -  -  -  - 1816
 - ½p - 1p -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1815
 - ½p - 1p - 2p -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1813
 - ½p - 1p - 2p -  -  -  -  -  -  -  - 1Rp - 1810
 -  -  - 1p - 2p -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1809
 - ½p - 1p - 2p
2p/2
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1808
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ⅕Rp -  -  -  - 1805
 -  - 1pi1p/EIC
1p/VEIC
 - 2p/EIC
2p/VEIC
 - 4p -  -  -  -  -  -  -  - 1804
 -  -  - 1p - 2p - 4p -  -  -  -  -  -  -  - 1803
 - ½p - 1p - 2p - 4p -  -  -  -  -  -  -  - 1802
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1M1801
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ¼Rp½Rp1Rp - ١٢١٥١٢١٥
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ⅕Rp -  -  -  - 1799
 - ½p - 1p1½p2p -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1794
 - ½p - 1p1½p2p -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1791
Монетарни систем: 1 рупија = 16 ана = 64 пицеа = 192 пиа
1pi - 1 пие
¼p - ¼ пицеа
½p - ½ пицеа
1p - 1 пице
1½p - 1½ пицеа
2p - 2 pice
4p - 4 pice
¼A - ¼ ана
½A - ½ ана
1/16Rp - 1/16 рупија
⅛Rp - ⅛ рупија
⅕Rp - ⅕ рупија
¼Rp - ¼ рупија
½Rp - ½ рупија
1Rp - 1 рупија
1M - 1 мохур
uCoin