+

Индија - Британија > Madras (Rupee) (1790 - 1830)

Година
Година1pi1/96Rp2pi1/48Rp4piГодина
1pi -  -  -  - 1833
1pi - 2pi - 4pi1825
 - 1/96Rp - 1/48Rp - 1797
 - 1/96Rp - 1/48Rp/L
1/48Rp/S
 - 1794
Монетарни систем: 1 рупија = 16 ана = 64 пицеа = 192 пиа
1pi - 1 пие
2pi - 2 pies
4pi - 4 pies
1/96Rp - 1/96 рупија
1/48Rp - 1/48 рупија
uCoin