+

Израел > Држава Израел (1980 - 1985)

Kомплет ковнице
×
Година1a5a10a½שש110ש50ש100שГодина
 -  -  -  - ש1/✡
ש1
5ש/✡
10ש/✡
10ש
50ש/✡
50ש
100ש/✡
100ש
ה"משתהה"משתה
1a5a/✡
5a
10a/✡
10a
½ש/✡
½ש
ש1/✡
ש1
5ש/✡
10ש/✡
10ש
50ש100שד"משתהד"משתה
1a5a10a/✡
10a
½ש/✡
½ש
ש1/✡
ש1
5ש/✡
10ש/✡
10ש
 -  - ג"משתהג"משתה
1a/✡
1a
5a/✡
5a
10a/✡
10a
½ש/✡
½ש
ש1/✡
ש1
5ש/✡
10ש -  - ב"משתהב"משתה
1a/✡
1a
5a/✡
5a
10a/✡
10a
½ש/✡
½ש
ש1/✡
ש1
 -  -  -  - א"משתא"משת
1a5a10a½ש -  -  -  -  - ם"שתם"שת
Монетарни систем: 1 шекел = 100 нових агорота
1a - 1 нови агор
5a - 5 нових агорота
10a - 10 нових агорота
½ש - ½ шекела
ש1 - 1 шекел
 - 5 шекела
10ש - 10 шекела
50ש - 50 шекела
100ש - 100 шекела
uCoin